Integritetspolicy

 

ALLMÄN INFORMATION

Strategibyrån NOGA erbjuder tjänster för strategisk digital marknadsföring. I vårt arbete behöver vi ibland behandla personuppgifter. När vi behandlar personuppgifter är vi alltid måna om att skydda dig som person och att följa gällande lag. I denna integritetspolicy beskrivs Strategibyrån NOGAs behandling av personuppgifter och hur uppgifterna används.

DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

En personuppgift är en form av upplysning som avser en identifierad, eller identifierbar person. Upplysningar som indirekt kan leda till att en person blir identifierad utgör därmed personuppgifter.

En behandling definieras i sammanhanget som en åtgärd, eller serie av åtgärder beträffande personuppgifter. Det innebär att när vi samlar, registrerar, bearbetar, strukturerar, överför, ändrar, lagrar eller liknande åtgärder, så behandlas personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter har vi alltid ett ändamål och en eller flera rättsliga grunder som behandlingen stödjer sig på. De vanligaste lagliga grunder vi använder är:

Avtal – när fullgörandet av våra avtalsplikter kräver att vi behandlar personuppgifter.

Lag – när lag kräver att vi behandlar personuppgifter.

Intresseavvägning – när vi gjort en intresseavvägning som resulterat i att vi anser oss ha ett berättigat intresse att behandla personuppgifter.

Samtycke – när berörd person ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Den registrerade har rätt att begära ut ett utdrag över behandlade personuppgifter samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vår huvudregel för sparande av personuppgifter är att endast spara dem så länge som är nödvändigt för att kunna:

– Fullgöra skyldigheter enligt ingångna avtal.

– Följa gällande lag och praxis.
– Utföra de uppgifter för det ändamål personuppgifterna samlats in.

Vår huvudregel innebär att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid efter att den använts för sitt ändamål.

Föreligger det ett berättigat intresse av att spara uppgifterna under längre tid görs en Intresseavvägning till vilken det ingår en bedömning om uppgifterna kan anonymiseras.

OM VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

För oss är din sekretess viktig. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att begränsa riskerna för felaktig behandling av personuppgifter samt säkerställer att endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att NOGA ska kunna fullfölja sina åtaganden.

NOGA strävar efter att inte överföra uppgifter till land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om sådan överföring ändå behöver ske kommer NOGA vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda personuppgifterna.

COOKIES, SPÅRNING & MARKNADSFÖRING

Webbplatsen noga.se använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) och spårningsskript för att kunna förbättra användarupplevelsen, utveckla webbplatsen samt rikta marknadsföring till webbplatsbesökare.

Besökare på noga.se med webbläsaren inställd på att acceptera cookies och spårning kommer spåras. Vill du neka cookies och spårning ska du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Där kan du även radera eventuella cookies som lagrats. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Intresseavvägning.

FAKTURERING OCH BOKFÖRING

I samband med fakturering och bokföring behandlas även vissa personuppgifter så som referenspersoner och e-postadresser.

Bokföring ska enligt lag sparas i minst sju år. Efter avslutat avtalsförhållande gallras redovisningssystemet från personuppgifter som inte omfattas av bokföringslagen, som till exempel namnuppgifter. Bokföringsuppgifterna sparas sedan i cirka sju år. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal och Lag.

KUNDER OCH LEVERANTÖRER

I samband med levererans av tjänster till kunder och köp från leverantörer behöver NOGA behandla vissa personuppgifter. Det rör sig bland annat om kontaktuppgifter, ostrukturerade data som mejlkommunikation samt personuppgifter som förekommer i samband med affärer och avtal.

Normalt sparas dessa uppgifter så länge avtalsförhållandet finns. Kontaktuppgifter och e-post raderas inom 12 månader efter avslutat avtalsförhållande. Personuppgifter, direkt relaterade till avtal, kan av avtalsmässiga skäl komma att sparas längre. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal.

E-POSTUTSKICK

Vi skickar regelbundet e-postutskick med branschnyheter (NOGA NEWS) och inbjudningar till föredrag, till personer som antingen bett om att få dessa eller som vi genom en intresseavvägning bedömer vara relevanta mottagare. De uppgifter som vi behandlar är mottagarens e-postadress, namn och företagsnamn. I varje e-postutskick finns möjlighet att avregistrera sig från fortsatta utskick och därmed bli raderad från registret. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är antingen Samtycke eller Intresseavvägning.

ANSÖKAN OM ARBETE

För att kunna hantera en ansökan om arbete behöver vi behandla inskickade personuppgifter. Genom att skicka in en ansökan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.

Ansökningshandlingar för spontanansökningar, som inte lett till anställning, raderas senast sex månader från att ansökan inkommit. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke.

Ansökningshandlingar för ansökan av utlysta tjänster, som inte lett till anställning, raderas senast 24 månader från att tjänsten tillsats. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Lag.

Ansökningshandlingar för ansökningar som resulterat i anställning, sparas under anställningstiden och för en tid av max 24 månader efter avslutad anställning. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal.

ANSÖKAN OM PRAKTIKPLATS

För att kunna hantera en ansökan om praktikplats behöver vi behandla inskickade personuppgifter. Genom att skicka in en ansökan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.

Ansökningshandlingar för praktik (Internship), som inte lett till en praktikplats, raderas senast tre månader från att ansökan inkommit. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke.

Ansökningshandlingar för ansökningar som resulterat i en praktikplats, sparas under praktiktiden och för en tid av max 12 månader efter avslutad praktikperiod. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal.

ÖVRIGA ÄRENDEN

Personuppgifter som skickas till oss i samband med förfrågningar och dialoger, till exempel offertförfrågan, leverantörsförfrågan, kundundersökning etc behandlas vanligtvis enligt huvudregeln vilket innebär att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid, max 12 månader, efter att de använts för sitt ändamål. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke, Avtal och Lag.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användning av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare en rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för ändamål till vilka vi beskrivit att åtgärder har stöd av berättigat intresse. Du har också rätt att få del av dina sparade personuppgifter. Har du lämnat samtycke till behandling kan du alltid återta det.

Efter att du lämnat en begäran kommer vi att pröva dess innehåll och återkomma med svar inom kort. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller arbetar.

KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig är Strategibyrån NOGA AB, Bataljonsgatan 8, 553 05 Jönköping, 556786 – 0613. Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att ringa oss på telefon 010-33 00 050 eller skriva till oss på mejl@noga.se.

Integritetpolicyn uppdaterad: 2019-02-27.