Integritetspolicy

 

ALLMÄN INFORMATION

Strategibyrån NOGA erbjuder tjänster för strategisk digital marknadsföring. I vårt arbete behöver vi ibland behandla personuppgifter. När vi behandlar personuppgifter är vi alltid måna om att skydda dig som person och att följa gällande lag. I denna integritetspolicy beskrivs Strategibyrån NOGAs behandling av personuppgifter och hur uppgifterna används.

KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig är Strategibyrån NOGA AB, Bataljonsgatan 8, 553 05 Jönköping, 556786 – 0613. Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att ringa oss på telefon 010-33 00 050 eller skriva till oss på mejl@noga.se.

DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

En personuppgift är en form av upplysning som avser en identifierad, eller identifierbar person. Upplysningar som indirekt kan leda till att en person blir identifierad utgör därmed personuppgifter.

En behandling definieras i sammanhanget som en åtgärd, eller serie av åtgärder beträffande personuppgifter. Det innebär att när vi samlar, registrerar, bearbetar, strukturerar, överför, ändrar, lagrar eller liknande åtgärder, så behandlas personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter har vi alltid ett ändamål och en eller flera rättsliga grunder som behandlingen stödjer sig på. De vanligaste lagliga grunder vi använder är:

Avtal – när fullgörandet av våra avtalsplikter kräver att vi behandlar personuppgifter.

Lag – när lag kräver att vi behandlar personuppgifter.

Intresseavvägning – när vi gjort en intresseavvägning som resulterat i att vi anser oss ha ett berättigat intresse att behandla personuppgifter.

Samtycke – när berörd person ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användning av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare en rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för ändamål till vilka vi beskrivit att åtgärder har stöd av berättigat intresse. Du har också rätt att få del av dina sparade personuppgifter. Har du lämnat samtycke till behandling kan du alltid återta det.

Efter att du lämnat en begäran kommer vi att pröva dess innehåll och återkomma med svar inom kort. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller arbetar.

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vår huvudregel för sparande av personuppgifter är att endast spara dem så länge som är nödvändigt för att kunna:

– Fullgöra skyldigheter enligt ingångna avtal.
– Följa gällande lag och praxis.
– Utföra de uppgifter för det ändamål personuppgifterna samlats in.

Vår huvudregel innebär att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid efter att den använts för sitt ändamål.

Föreligger det ett berättigat intresse av att spara uppgifterna under längre tid görs en Intresseavvägning till vilken det ingår en bedömning om uppgifterna kan anonymiseras.

OM VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

För oss är din sekretess viktig. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att begränsa riskerna för felaktig behandling av personuppgifter samt säkerställer att endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att NOGA ska kunna fullfölja sina åtaganden.

NOGA strävar efter att inte överföra uppgifter till land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om sådan överföring ändå behöver ske kommer NOGA vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda personuppgifterna.

COOKIES, SPÅRNING & MARKNADSFÖRING

Webbplatsen noga.se använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) och spårningsskript för att kunna förbättra användarupplevelsen, utveckla webbplatsen samt rikta marknadsföring till webbplatsbesökare.

Cookies och spårningsskript placeras först efter det att du har godkänt detta. Väljer du istället att neka till användningen av cookies och spårningsskript så kommer dessa inte placeras och ingen användardata kommer att lagras. Du kommer fortfarande kunna använda webbplatsen. Vill du radera tidigare insamlade cookies kan du göra det i din webbläsares säkerhetsinställningar. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke.

E-POSTUTSKICK

Vi skickar regelbundet e-postutskick med branschnyheter och inbjudningar till föredrag, till personer som antingen bett om att få dessa eller som vi genom intresseavvägning bedömer vara relevanta mottagare. De uppgifter som vi behandlar är mottagarens e-postadress, namn och företagsnamn. I varje e-postutskick finns möjlighet att avregistrera sig från fortsatta utskick och därmed bli raderad från registret. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är antingen Samtycke eller Intresseavvägning.

ANSÖKAN OM ARBETE

För att kunna hantera en ansökan om arbete behöver vi behandla inskickade personuppgifter. Genom att skicka in en ansökan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.

Ansökningshandlingar för spontanansökningar, som inte lett till anställning, raderas senast sex månader från att ansökan inkommit. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke.

Ansökningshandlingar för ansökan av utlysta tjänster, som inte lett till anställning, raderas senast 24 månader från att tjänsten tillsats. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Lag.

Ansökningshandlingar för ansökningar som resulterat i anställning, sparas under anställningstiden och för en tid av max 24 månader efter avslutad anställning. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal.

ANSÖKAN OM PRAKTIKPLATS

För att kunna hantera en ansökan om praktikplats behöver vi behandla inskickade personuppgifter. Genom att skicka in en ansökan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.

Ansökningshandlingar för praktik, som inte lett till en praktikplats, raderas senast tre månader från att ansökan inkommit. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke.

Ansökningshandlingar för ansökningar som resulterat i en praktikplats, sparas under praktiktiden och för en tid av max 12 månader efter avslutad praktikperiod. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal.

ADMINISTRATION AV KUND- & LEVERANTÖRSRELATIONER

I samband med administration av bolagets kund- och leverantörsrelationer behandlas vissa personuppgifter så som namn på kontaktpersoner, telefonnummer och e-postadresser till kontaktpersoner samt ostrukturerade data från bland annat mejlkommunikation.

Normalt sparas dessa uppgifter så länge avtalsförhållandet finns. Kontaktuppgifter och e-post raderas inom 12 månader efter avslutat avtalsförhållande. Personuppgifter, direkt relaterade till avtal, kan av avtalsmässiga skäl komma att sparas längre. Bokföring ska enligt lag sparas i minst sju år. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal och Lag.

ADMINISTRATION AV ANSTÄLLNING

Som anställd på NOGA kommer dina personuppgifter behandlas i den mån som krävs för att administrera anställningsförhållandet. Denna allmänna behandling grundar sig på anställningsavtalet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter (t.ex. Skatteverket, Försäkringskassan) i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till bolag som hanterar pensioner och försäkringar samt till eventuella andra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som anställd.

Dina personuppgifter kommer sparas så länge anställningsförhållandet kvarstår samt under den tid därefter som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal och Lag.

ADMINISTRATION AV PRAKTIK

Som praktikant på NOGA kommer dina personuppgifter behandlas i den mån som krävs för att administrera praktikförhållandet. Denna allmänna behandling grundar sig på praktikavtalet.

Dina personuppgifter kommer sparas så länge praktikförhållandet kvarstår samt under den tid därefter som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal och Lag.

ÖVRIGA ÄRENDEN

Övriga personuppgifter som skickas till oss i samband med förfrågningar och dialoger, till exempel offertförfrågan, leverantörsförfrågan, kundundersökning etc behandlas vanligtvis enligt huvudregeln vilket innebär att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid, max 12 månader, efter att de använts för sitt ändamål. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke, Avtal och Lag.

Integritetpolicyn uppdaterad: 2020-01-13.